• 02188745707

موسسه مرجع کسب و کارایرانیان با توجه به رسالت آموزشی  خود درزمینه برگزاری دوره ها ، کارگاه ها و سمینارهای تخصصی و کاربردی در نظر دارد هر ماه رویدادی درجهت آموزش مدیران ، متخصصان و کارشناسان و یا افراد جویای حرفه و شغل  به صورت حضوری و پخش زنده اینترنتی برگزار نماید.

این رویدادها اساسا به جهت آگاهی دادن علوم مدیریت فروش ،برندینگ ،سرمایه و غیره ... برای مدیران ارشد بنگاههای اقتصادی،مدیران و کارشناسان بازاریابی و فروش و دانشجویان رشته های مرتبط با این حوزه و همچنین تخصص های دیگر برگزار شده و همچنان ادامه خواهد داشت.

ما مفتخر هستیم  که با در خدمت گرفتن مدرسین و متخصصین حرفه ای هر حوزه در جهت برگزاری هرچه بهتر و با در نظر داشتن نتیجه محور بودن و آموزش همراه با پشتیبانی در راستای رسالت خود در امر آموزش قدم برمیداریم .

لازم به ذکر است رویدادها در قالب کارگاه های عملی و نتیجه محور و همچنین همراه با پشتیبانی پس از  دوره جهت رفع اشکال و راهنمایی شرکت کنندگان عزیز و با ارایه مدارک معتبر برگزار میشوند.

مزیت های رقابتی مرجع کسب و کار ایرانیان که دلیلی است بر انتخاب ما توسط بهترین ها...

آموزش زیر نظر برجسته ترین اساتید کشور

اهدا گواهینامه های معتبر در سطح فوق تخصصی در پایان دوره به دانش آموختگان

اهدا کارت طلایی پشتیبانی

اهدا پکیچ کمک آموزشی بصورت رایگان به دانش آموختگان

امکان ارائه  خوابگاه با کیفیت و هزینه مناسب (ویژه هنرجویان شهرستان)

مدیریت زمانبندی دوره با توجه به درخواست دانشجو

ارائه تخفیف ویژه در ثبت نام همزمان دیگر دوره های آموزشی موسسه

ارائه مدارک معتبر

امکان ارائه آموزش در محل شرکت شما (تهران وشهرستان ها)

امکان ارائه آموزش مجازی ویژه و آموزش ترکیبی مجازی - حضوری

الف- آموزشهای حضوری :

اجــرای دوره هــای آموزشــی ضمــن خدمــت (ارتقــای مهــارت شــغلی) بــا اعــزام مجربتریــن مــدرس بــه محــل ســازمان

-اجــرای دوره هــای آمــوزش حضــوری کوتــاه مــدت  بــا تشــکیل یــک کلاس خــاص ســازمان متقاضــی در زمــان و مــکان مناســب 

برگــزاری دوره هــای مهــارت آمــوزی کاربــردی و اثــر بخــش جهــت آمــوزش پرســنل جدیــد الاســتخدام

امــکان معرفــی فــردی پرســنل جهــت شــرکت دردوره هــای تخصصــی بــا بهــره منــدی ازمشــاوره تخصصــی و تخفیفــات خــاص ســازمانی درثبت نــام

تدویــن و اجــرای دوره هــای تخصصــی آموزشــی مربــوط بــه مباحــث نویــن منابــع انســانی (ارتقــای ســطح مهارتــی منابــع انســانی،تعالی ســازمانی و..)

ب -خدمــات نوین آموزش غیرحضــوری:

دپارتمــان توســعه آموزشــهای ســازمانی بــا تکیه بــر محتوای ارزشــمند، تــوان اجرایی و خدمات پشــتیبانی متمایــز دپارتمــان آموزشــهای الکترونیکی آمادگــی دارد کــه در صورت درخواســت ســازمان دوره هــای آموزشــی و آزمونهــای تخصصــی غیرحضــوری الکترونیــک، کامــلا اثــر بخــش و کاربــردی بــه شــرح ذیــل در سراســر کشــور برگزار نماید:

- آمــوزش هــای تحــت وب بــه دو صــورت آنایــن (همزمــان) و یــا آفایــن (غیرهمزمــان ) 

- فــروش و یــا تامیــن محتــوای آمــوزش تحــت LMS ســازمان بــه منظــور اســتفاده نامحــدود بــا بهــره منــدی از خدمــات پشــتیبانی متمایز

آمــوزش تحــت اپلیکیشــن هــای موبایــل بــا محتــوای سفارشــی ســازی شــده خــاص ســازمان، امــکان برگــزاری آزمــون و گــزارش گیــری بــا تکیــه بــر دانــش اســاتید ممتــاز کشــور در3 سطح مدیــران و کارشناســان فنــاوری و عمــوم کارکنــان

ج -انعقاد تفاهم نامه آموزشــی :

بــرای ســازمانها و نهادهــای محتــرم امــکان انعقــاد تفاهــم نامــه آموزشــی جهــت ایجــاد زمینــه بهــره منــدی از تخفیفــات ســازمانی جهــت پرســنل شــاغل و خانــواده هــای محتــرم ایشــان بــا ارائــه معرفــی نامــه ســازمان وجــود دارد.

ه - طراحــی و تدویــن کارگاه هــای کاربــردی و ســمینارهای تخصصــی فشــرده ویــژه مهارتهــای شــغلی

موسسه مرجع کسب و کار ایرانیان برگزار کننده دوره های تخصصی ، کارگاه ، سمینار ، همایش ، وبینار ویژه بازار کار در حوزه کسب و کار ، مدیریت ، فروش ، بازاریابی ، فن بیان و سخنوری ، دروغ شناسی ، تشریفات ،اصول و فنون پیروزی در مذاکرات ، مهندسی زبان بدن ، روانشناسی فروش ،قوانین حقوقی کسب و کار ، امور قراردادها ،اداری ،مالی و بازرگانی، بازاریابی و فروش تلفنی ، فروش بیمه ، جهش مالی ، بازاریابی اینترنتی، برندینگ ، مارکتینگ ،MBA،DBA،SEO،HEOو ... آماده همکاری با برگزارکنندگان رویدادها و عقد قرارداد با شرکتها ارگان ها و سازمانهای خصوصی و دولتی، اعزام مدرس،آموزش در محل و آموزش منابع انسانی

همراه با مرجع کسب و کار ایرانیان به کمپین #حرفه_ای_ شو بپیوندید

© کلیه حقوق مادی و معنوی برای مرجع کسب و کار ایرانیان محفوظ می باشد.

هدایت به بالای صفحه

هدایت به بالای صفحه