• 02166129212

نام کتاب: کتاب استراتژی رقابتی


توضیح مختصر: تجربيات كشورهايی همچون چين و ژاپن نشان ميدهد تنها دليل موفق شدن اين كشورها، توانايی آن ها در پيشی گرفتن از مفهوم مزيت نسبی ايستا است. كشورهای فوق از طريق نوآوری های علمی و تكنولوژيكی، بزرگ كردن مقياس توليد و توسعه تجارت خارجی توانستند بر محدوديت های موجود در منابع خود غلبه نمايند. اين

توضیحات بیشتر

نام کتاب: مدیریت به سبک ژاپنی


توضیح مختصر: مدیریت یکی از پایه‌های چهارگانه توسعه در کنار سه پایه «فرهنگ برای خواستن»، «دانش برای دانستن» و «فناوری برای توانستن» است که شدن را میسر می‌سازد. مدیریت قبل از این‌که یک علم باشد، هنر است؛ هنر را نیز بدون استعداد نمی‌توان فرا گرفت. برخی معتقدند که ژاپنی‌ها استعداد خدادادی در مدیریت دارند و اصولاً علم را از دیگران می‌گیرند ولی خود مدیریت می‌نمایند؛ به‌نظر می‌رسد با توجه به سوابق این کشور شاید تا حدودی این نظر قابل قبول باشد.

توضیحات بیشتر

نام کتاب: بهترین سال زندگی تو


توضیح مختصر: اغلب مردم، بیش‌تر مایل هستند برنامه‌ی خریدِ خواروبار بنویسند تا این‌که برای زندگی‌شان برنامه بچینند. به همین خاطر است که پیشروشدن در زندگی این‌قدر ساده است؛ کافی‌ست بایستید و به جلو حرکت کنید. اغلبِ مردم (۹۷درصدشان) نمی‌توانند خودشان را به زحمت بیندازند.

توضیحات بیشتر

نام کتاب: گاو بنفش


توضیح مختصر: ھدف من در کتاب گاو بنفش این است که این مسئله را آشکار کنم که افـزایش تمایـل بـه انجـام کارھـای شـگفت انگیـز، باعـث ایمنی بیشتر میشود نه خطرات بیشتر. روشھای قدیمی جز شکـست نتیجـه ای ندارنـد، خلـق روشـھای چـشم گیـر کـه ارزش. صحبت دارند ضروری است

توضیحات بیشتر
 1 2  

© کلیه حقوق مادی و معنوی برای مرجع کسب و کار ایرانیان محفوظ می باشد.

هدایت به بالای صفحه

هدایت به بالای صفحه